Mànran

Latha Math

Sèist/Chorus
Latha math air an Eilean
Eilean Leòdhais mo Ghràidh
Latha math air an Eilean
Dachaigh mo smuaintean gu bràth

Rann 1
Ag èirigh tràth anns a’ mhadainn
A’ ghrian a’ deàrrsadh sìos
Tha àile na mara a’ tighinn tron uinneig
Tha h-uile duin’ an àirde

Rann 2
Tha an abhainn làn le pailteas uisge
Tha am bradan a’ tighinn a-rithist
Tha na balaich bheaga shios air an drochaid
Feuch an glac iad aon no dhà

Rann 3
Tha an t-Earrach ann ’s na làithean fada
Tha na h-uain a’ ruith mun cuairt
Tha na bodaich a-muigh a’ buain na mòna
Tha an t-àm sin air tighinn a-rithist

Rann 5
Tha a’ ghealach shuas ’s a’ ghrian na cadal
Tha an oidhche nis air tighinn
Tha e sàmhach is ciùin tron an Eilean
Tha e math a bhith beò x2

Music & Lyrics: Norrie MacIver

English translation

 

The Open Door

Well, it’s fare thee well, my true love
The song is in the air
I hear the West calling
See what’s for me there

With the sun I’m leavin’
I’ll be Montana bound
Ain’t no use in grievin’
I’ll show you what I’ve found
Show you what I’ve found.
Yeah, some folks have it easy
At least that’s how it seems
Reach up and pick an apple
Reach up and find a dream

Some travel in the darkness
And rest upon the shade
Some wrestle with their demons
And face them unafraid

We argue for our better selves
We only ask for more
We take the mirror from the shelf
And find the open door

Find the open door.

I love you with a fever
I love you with a past
My heart is a keeper
As long as it will last

As long as it will last
I’ll tell you what I know
We walk this road together
And we walk this road alone

Music & Lyrics: Darrell Scott

Maraiche nan Aigh

Air latha nan latha, sheas mi san tràigh
An Cuan Siar sgaoilte fo m' shùil
Agus b’e na bha innt’ a bha clisgeadh mo smuaint
òigh-mhara a' smèideadh rium

Ooh-wah ooh-wah
Ooh-wah ooh-wah ooh ooh,
Mo mharaiche nan aigh x2

Fear am bruadar a bha, airson ùine gun stàth
Mar chlach a sheas sèimh agus buan
Fhad’ 's a sheinn an òigh is chaidh buaidh a ceòl
Trom m’ chuimhne mar ghairm gu cluain

Chaidh a ghaoth is an cuan is na tràighean nan tonn
’s ged nach robh mo smior gann
Le lìonmhorachd reul ann a h-aodann mar speur
’s ann a ghlac i mo dheòin ann a rann

Ach lorg mo bheul guth, chaill an geasan an cruth
Is thill mi air ais dha mo shaoghal
Ach gun tig latha luain, cha do dh’fhag i ach duan
Chaidh mach air a chonntraigh mhaoth.

Music & Lyrics: Mike Scott -  Dreach Gàidhlig: Aonghas Dubh MacNeacail

English Lyrics

Glaodh an Iar

Nach dèanaibh èisd is togaibh fonn
seo an dàn a’ chairdeas fala
’s coisich sunndach tro do laithean
aotrom, òige, sàor

’S tog do shuilean don Iar
’s dhan an àite far am bith mi a’ laighe
fois na lìnnteann tighinn air m’ annam
aig tàmh fo sgàil do spèis

Sèist: Ah he o ro ho-o ro
           Ah he o ro ho-o ro eile
           Ah he o ro ho-o ro
           Ah he o ro ho ro eile

Èisd ri glaodh an Iar
tro gach gleann, gach tràigh is bealach
's binn an guth a thig air m’ aire
tron a chamhanaich buan

Na blàthan cha mhair iad
Tha sinn air sgaradh
’s thu cho fada bhuam
Ach le tiodhlac nad cridhe
’s tu tighinn dhachaigh
Mar soitheach air cuan

Is bi sinn aosmhor, bi sinn òg
mar na h-uain aig àrd an earraich
ruith le sunnd gu bàrr na tulaich
’s tro raointean abaich ùr

Music & Lyrics: Calum & Donald Macdonald

English Translation

 

An Eala Bhàn

Gur duilich leam mar tha mi
‘S mo chridhe ‘n sàs aig bròn
Bhon an uair a dh’fhàg mi
Beanntan ard a’ cheò
Gleanntannan a’ mhànrain
Nan loch, nam bàgh ‘s nan sròm
‘S an eala bhàn tha tàmh orra
Gach là air ‘m bheil mi ‘n tòir.

A Mhagaidh na bi tùrsach
A rùin, ged gheibhinn bàs-
Cò am fear am measg an t-sluaigh
A mhaireas buan gu bràth?
Chan eil sinn uile ach air chuairt
Mar dhìthein buaile fàs
Bheir siantannan na bliadhna sìos
‘S nach tog a’ ghrian an àird.

Tha ‘n talamh lèir mun cuairt dhìom
‘Na mheallan suas ‘s na neòil;
Aig na ‘shells a’ bualadh –
Cha lèir dhomh bhuam le ceò:
Gun chlaisneachd aig mo chluasan
Le fuaim a’ ghunna mhòir;
Ach ged tha ‘n uair seo cruaidh orm
Tha mo smuaintean air NicLeòid.

Mas e ‘s gu bheil e ‘n dàn dhomh
on bhlàr gun till mi beò
Is gu faic mi ‘n t-àite
san deach ar n-àrach òg
Bidh sinne 's crathadh làmh againn
is bilean blàth toirt phòg
‘S mo ghealltanas bidh pàighte dhut
le fainne chur mud mheòir.

Oidhche mhath leat fhèin, a rùin
Nad leabaidh chùbhraidh bhlàth;
Cadal sàmhach air a chùl
's do dhùsgadh sunndach slàn
Tha mise ‘n seo san truinnsidh fhuair
‘s nam chluasan fuaim a' bhàis
Gun dùil ri faighinn às le buaidh –
Tha ‘n cuan cho buan ri shnàmh.

Lyrics: Dòmhnall Ruadh Chorùna

 

òran na Cloiche

A’ Chlach a bha mo sheanmhair
‘S mo sheanair oirre seanchas,
Air tilleadh mar a dh’fhalbh i
ghalghad a’ Chlach

‘S gur coma leam i ‘n Cearrara
An Calasraid no ‘n Calbhaigh
Cho fad’ ‘s a tha i ‘n Albainn
Nan garbhlaichean cas

‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha
‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha

Ga cur an àite tearmainn
A chumas i gu falachaidh
‘S nach urrainn iad, nach dearg iad
Air sgealb dhith thoirt às
A’ Chlach a chaidh a dhìth oirnn
Air faighinn às an ìnean
‘S gu deimhinne, ma thill i
Tha ‘n nì sin gu math

Mionnan air fear deàrnaidh
Gach màthair is mac
Nach leig sinn ann an gàbhadh
Am fear a thug à sàs i
‘S a mhiontraig air a teàrnadh
À àite gum tlachd
Ma chuireas iad an làmh air
Chan fhuilear dhuinn bhith làidir
Is buill’ thoirt air a thàilleabh
Le stàilinn a-mach

Bha ‘m Ministear cho tùrsach
Sa mhadainn nuair a dhùisg e
‘S praban air a shùilean
A’ tionndadh amach
E coiseachd feadh an ùrlair
Ag ochanaich ‘s ag ùrnaigh
‘S a’ coimhead air a’ chùil
Anns an d’ ionndrainn e Chlach

Sin far robh an stàireachd
‘S an ruith air feadh an làir ann
Gun smid aige ri ràidhtinn
Ach “Càit ‘n deach a’ Chlach?
‘S a Mhoire, Mhoire, Mhàthair
Gu dè nì mise màireach
Tha fios a’m gum bi bhànrainn
A’ fàgail a beachd”

Gun tuirt e ‘s dath a’ bhàis air
“Cha chreidinn-sa gu bràth e
Gu togadh fear bho làr i
Nach b’ àirde na speech
Tha rudeigin an dàn dhomh
‘S gun cuidicheadh an tÀgh mi
Bha’ n duine thug à sàs i
Cho làidir ri each”

Music & Lyrics: Dòmhnall Ruadh Mac an t-Saoir


The Test

Dili o Idilum

Dili o iodalam Dili o iodalam
Deur chan eil ‘s a’ phig’ agam (There’s not a drop in my pitcher)
Dili o iodalam Dili o iodalam
Deur cha robh riamh ann (There was never a drop in it)
Dili o iodalam Dili o iodalam
Eil deur idir, idir ann? (Is there not a single drop in my pitcher?)
Dili o iodalam Dili o iodalam
Deur cha robh riamh ann (There was never a drop in it)

‘Cuala sibh ma Dhòmhnall Og? (Did you hear of young Donald?)
Bh’e còir, sgiobalta (He was fine and neat)
‘Cuala sibh ma Dhòmhnall Og? (Did you hear of young Donald?)
Bh’e còir, bòidheach (He was fine and beautiful)
‘Cuala sibh ma Dhòmhnall Og? (Did you hear of young Donald?)
Bh’e còir, sgiobalta (He was fine and neat)
Sgiobalta bha Dòmhnall Og (Young Donald was neat indeed)
Leis an t-seana chòta (In his old coat)

Dili o iodalam Dili o iodalam
Deur chan eil ‘s a’ phig’ agam (There’s not a drop in my pitcher)
Dili o iodalam Dili o iodalam
Deur cha robh riamh ann (There was never a drop in it)
Dili o iodalam Dili o iodalam
Eil deur idir, idir ann? (Is there not a single drop in my pitcher?)
Dili o iodalam Dili o iodalam
Deur cha robh riamh ann (There was never a drop in it)

 

Thoir a-nall Ailein

Thoir a nall Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam

Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
Ged nach pòsadh e feasda
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
dh’Eige cha téid Fionnlagh
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
Ged nach pòsadh e feasda
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
dh’Eige cha téid Fionnlagh

Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean agam
Thoir a nall Ailean thugam
Sheteadh e’n t-ùrlar
Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean agam
Thoir a nall Ailean thugam
Sheteadh e’n t-ùrlar

Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
Ged nach pòsadh e feasda
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
dh’Eige cha téid Fionnlagh
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
Ged nach pòsadh e feasda
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
dh’Eige cha téid Fionnlagh

Dòmhnall àluinn a’ tighinn
Mac a’ Bhàilidh a Uibhist
Dòmhnall àluinn a’ tighinn
Tighearna na luirgne
Dòmhnall àluinn a’ tighinn
Mac a’ Bhàilidh a Uibhist
Dòmhnall àluinn a’ tighinn
Tighearna na luirgne

Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
Ged nach pòsadh e feasda
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
dh’Eige cha téid Fionnlagh
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
Ged nach pòsadh e feasda
Cha téid Fionnlagh a dh’Eige
dh’Eige cha téid Fionnlagh
Come over, Alan, to me
Come over, Alan, to me
Come over, Alan, to me
Come over, Alan, to me

Finlay will not go to Eigg
Though he’d never wed
Finlay will not go to Eigg
To Eigg Finlay will not go
Finlay will not go to Eigg
Though he’d never wed
Finlay will not go to Eigg
To Eigg Finlay will not go

Come over, Alan, to me
To me, Alan’s here
Come over, Alan, to me
He’d set for the dance
Come over, Alan, to me
To me, Alan’s here
Come over, Alan, to me
He’d set for the dance

Finlay will not go to Eigg
Though he’d never wed
Finlay will not go to Eigg
To Eigg Finlay will not go
Finlay will not go to Eigg
Though he’d never wed
Finlay will not go to Eigg
To Eigg Finlay will not go

Handsome Donald on his way
Son of the Bailiff from Uist
Handsome Donald on his way
The long-legged Earl
Handsome Donald on his way
Son of the Bailiff from Uist
Handsome Donald on his way
The long-legged Earl

Finlay will not go to Eigg
Though he’d never wed
Finlay will not go to Eigg
To Eigg Finlay will not go
Finlay will not go to Eigg
Though he’d never wed
Finlay will not go to Eigg
To Eigg Finlay will not go

 

DhèanaiNn Sùgradh

Dhèanainn sùgradh ris an nigh'n duibh
'n deidh dhomh èirigh anns a' mhadainn
Dhèanainn sùgradh ris an nigh'n duibh

Dhèanainn sùgradh ris a’ghruagaich
Nuair a bhiodh an sluagh nan cadal

sèist

Dhèanainn sùgradh an àm dùsgaidh
‘N àm na siùil a bhith ‘gam pasgadh

sèist

DiLuain an dèidh DiDòmhnaich
Dh’fhalbh sinn le Seonaid à Arcaibh

sèist

Bha muir gorm a' ruith fo cuinnlean
‘S i cur still à grunnd an aigeil.

sèist

Riof ga ceangal ‘s riof ga fuasgladh
muir ma guallain, fuaim is fead oirr'

sèist

Null ma Chaolas na Ròimh
b’fheudar dhuinn am bòm a leaiseadh

sèist

Null ma chaolas na Fraing
Maide ‘na làimh, gaoth ga greasad

sèist

Cha robh ròp a feum a splaidhseadh
Air mo mhaighdinn ri tighinn dhachaigh

sèist

Dh’fheumadh pòrsan thoirt à bùth dhith

Ged a bhiodh e crùn an cairteal

sèist

Ged a bhiodh a crùn an t-òirleach
Dh’fheumar pòrsan dheth thoirt dhachaigh

sèist

Music & Lyrics: Traditional

English Translation

Kerlou

Bu mhath leam a bhith a’ suidhe sa ghleann,
‘s tusa còmhla rium,
ach cho fada bho mo ghràdh,
chan fhaod mi a bhith ri spòrs no fealla-dhà,
ach chì mi thu nam bhruadair fhathast.

Lyrics: Ewen Henderson

English Translation

The Test

Tonight I hold my head up high
I feel my world is right
Cause this has passed me by
And now I see my shining light
To show me what to be
It’s burning in the night

But now I see it’s over
And I cannot be me
To keep from going under
But now I can be free

This has been the answer
This has been the test
This has been the only thing I’ve missed

This life has given me so much
I can’t be held the same
But I long to feel the touch

I see the past, I see the fore
This world is not enough
It can’t be right to claim the score

But now I see things different
And now I say goodbye
To keep from going under
And send me straight up high

This has been the answer
This has been the test
This has been the only thing I’ve missed

But now I see it’s over
And I cannot be me
To keep from going under
But now I can be free

This has been the answer
This has been the test
This has been the only thing I’ve missed

Music & Lyrics: Scott Mackay

Tillidh Mi

Tha sàmhradh bliadhna eile air tighinn
Ach cha thog mo ghrian an àird
Mo chasan trom ‘s iad ‘g iarraidh dhachaidh
‘S m’inntinn dol mu’n cuairt
Tha mi falainn, tha mi òg
Ach lag ‘s mi bàthadh gun do phòg
Cha chaidil mi gun till mi gu mo ghràdh

Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh
Cha chaidil mi gun till mi gu mo ghràdh

Bho àm gu àm bi mise a’coiseachd
Nam ònrachd sìos an t-sràid
Mi smuaineachadh air abhainn fhada
Tha laighe fad’ bhon rathad
Si gu bhi làn le bric a’ snàmh
‘S tachas dian na mo làimh
Cha chaidil mi gun till mi gu mo ghràdh.

Nuair a thuiteas oidhche orm
‘Se am is miosa a tha’nn
Mise laighe na mo leabaidh
‘S thusa na mo cheann
Cha bhiodh an sàmhradh cheart cho doirbh
‘S tu nad shìneadh ri mo thaobh
Cha chaidil mi gun till mi gu mo ghràdh.

Music & Lyrics: Calum & Rory Macdonald

English Translation

The Fishing Boat

The way the sun lies on the sea
Bright like the blade of a knife
I never saw such a shining morning
The way the wings of the angels will be

No one will grieve for me when I’m gone, no one will grieve for me
No woman casts her mind to sea for me, casts her mind to sea

The Greatheart out at the codling grounds
Haul from the haddock shoals
Some men prey for deliverance
Open your everlasting doors

No one will grieve for me when I’m gone, no one will grieve for me
No woman casts her mind to sea for me, casts her mind to sea

The weight of a storm in summer darkens
The sun goes out on our backs
And we’re reeling in walls of breaking water
White wave, grey wave, black

No one will grieve for me when I’m gone, no one will grieve for me
No woman casts her mind to sea for me, casts her mind to sea

Dear God, throw us on the mercy of Hoy
We’ll find either rock or stone
Of all the boats out this morning
We’re the only ones home

No one will grieve for me when I’m gone, no one will grieve for me
No woman casts her mind to sea for me, casts her mind to sea

Music & Lyrics: Lise Sinclair