Lyrics

An Eala Bhan

Gur duilich leam mar tha mi
‘S mo chridhe ‘n sas aig bron
Bhon an uair a dh’fhag mi
Beanntan ard a’ cheo
Gleanntannan a’mhanrain
Nan loch, nam bagh ‘s nan srom
‘S an eala bhan tha tamh ann
Gach la air ‘m bheil mi ‘n toir.

A Mhagaidh na bi tursach
A ruin, ged gheibhinn bas-
Co am fear am measg an t-sluaigh
A mhaireas buan gu brath?
Chan eil sinn uile ach air chuairt
Mar dhithein buaile fas
Bheir siantannan na blianna sios
‘S nach tog a’ ghrian an aird.

Tha ‘n talamh leir mun cuairt dhiom
‘Na mheallan suas ‘s na neoil;
Aig na ‘shells a’ bualadh –
Cha leir dhomh bhuam le ceo:
Gun chlaisneachd aig mo chluasan
Le fuaim a’ ghunna mhoir;
Ach ged tha ‘n uair seo cruaidh orm
Tha mo smuaintean air NicLeoid.

Glaodh an Iar

Nach deamamh èisd is togaibh fonn
seo an dan a’ chairdeas fala
’s coisich sunndach tro do laithean
aotrom, òige, sàor
’S tog do shuilean do’n iar
’s dhan an àite far am bith mi a’laighe
fois na linnteann ’ tighinn air m’ annam
aig tàmh fo sgail do spèis
Eisd ri glaodh an iar
tro gach gleann, gach tràigh is bealach
binn an guth a thig air m’aire
tron a chamhanaich buan
Is bi sinn aosmhor, bi sinn òg
mar na h-uain aig ard an earraich
ruith le sunnd gu bàr na tulaich
’s tro raointean abaich ùr
Na blàthan cha mhair iad
Tha sinn air sgaradh
’s thu cho fada bhuam
Ach le tiodhlac nad cridhe
’s thu tighinn dhachaigh
Mar soitheach air cuan

Ah he o ro ho-o ro
Ah he o ro ho-o ro eile
Ah he o ro ho-o ro
Ah he o ro ho ro eile

The Call of the West (translation)

Listen and lift up your voices
this is the song of kinship
and walk with contentment
through the care-free days of your youth
And lift your eyes to the west
to the place where I will reside
the stillness of generations resting on my soul
at peace under the cover of your affection
Listen to the call of the west
through each glen, shoreline and mountain pass
melodious will be voice that comes to me
throughout the eternal dawn
And we will be old, we will be young
like lambs at the height of springtime
running without burden to the top of the green hills
and through the new ripe fields
The blooms will not last forever
We have been separated
You are so far from me
But with this gift in your heart
You will keep returning home
Like a ship on an ocean

Latha Math air an Eilean

Sèist/Chorus
Latha math air an Eilean
Eilean Leòdhais mo Ghràidh
Latha math air an Eilean
Dachaigh mo smuaintean gu bràth

Rann 1
Ag èrigh tràh anns a’ mhadainn
A’ ghrian a’ deàrsadh sìs
Tha àle na mara a’ tighinn tron uinneig
Tha h-uile duin’ an àrde

Rann 2
Tha an abhainn làn le pailteas uisge
Tha am bradan a’ tighinn a-rithist
Tha na balaich bheaga shios air an drochaid
Feuch an glac iad aon no dhà

Rann 3
Tha an t-Earrach ann ’s na làithean fada
Tha na h-uain a’ ruith mun cuairt
Tha na bodaich a-muigh a’ buain na mònach
Tha an t-àm sin air tighinn a-rithist

Rann 5
Tha a’ ghealach shuas ’s a’ ghrian na cadal
Tha an oidhche nis air tighinn
Tha e sàmhach is ciùin tron an Eilean
Tha e math a bhith beò
Tha e math a bhith beò

Maraiche nan Aigh

Air latha nan là, sheas mi san tràigh
An Cuan Siar sgaoilte fo m shùil
Agus b’e na bha innt’ a bha closed mo smuaint
òigh-mhara smèideadh rium

Ooh-wah ooh-wah
Ooh-wah ooh-wah ooh ooh,
Mo mharaiche nan aigh x2

Fear am bruader a bha, airson ùine gun stàth
Mar chlach a sheas sèimh agus buan
Fhad’s a sheinn an òigh is chaidh buaidh a ceol
Trom m’ chuimhne mar ghairm go cluain
Chaidh a ghaoth is an cuan is na tràighean nan tonn
’s ged nach robh mo smior gann
Le lionmharachd reul ann a h-aodann mar speur
’s ann a ghlac I mo dheòin ann a rann
Ach lorg mo bheul guth, chaill an geasan an cruth
Is thill mi air ais dha mo shaoghal
Ach gun tig latha luain, cha do dh’fhag I ach duan
Chaidh mach air a chonntraigh mhaoth.

Oran na Cloiche

A’ Chlach a bha mo sheanmhair
‘S mo sheanair oirre seanchas,
Air tilleadh mar a dh’fhalbh i
ghalghad a’ Chlach
‘S gur coma leam i ‘n Cearrara
An Calasraid no ‘n Calbhaigh
Cho fad’ ‘s a tha i ‘n Albainn
Nan garbhlaichean cas

‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha
‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Ga cur an àite tearmainn
A chumas i gu falachaidh
‘S nach urrainn iad, nach dearg iad
Air sgealb dhith thoirt às
A’ Chlach a chaidh a dhìth oirnn
Air faighinn às an ìnean
‘S gu deimhinne, ma thill i
Tha ‘n nì sin gu math

Mionnan air fear deàrnaidh
Gach màthair is mac
Nach leig sinn ann an gàbhadh
Am fear a thug à sàs i
‘S a mhiontraig air a teàrnadh
À àite gum tlachd
Ma chuireas iad an làmh air
Chan fhuilear dhuinn bhith làidir
Is buill’ thoirt air a thàillibh
Le stàilinn amach

Bha ‘m Ministear cho tùrsach
Sa mhadainn nuair a dhùisg e
‘S praban air a shùilean
A’ tionndadh amach
E coiseachd feadh an ùrlair
Ag ochanaich ‘s ag ùrnaigh
‘S a’ coimhead air a’ chùil
Anns an d’ ionndrainn e Chlach
Sin far robh an stàireachd
‘S an ruith air feadh an làir ann
Gun smid aige ri ràidhtinn
Ach “Càit ‘n deach a’ Chlach?
‘S a Mhoire, Mhoire, Mhàthair
Gu dè nì mise màireach
Tha fios a’m gum bi bhànrainn
A’ fàgail a beachd”

Gun tuirt e ‘s dath a’ bhàis air
“Cha chreidinn-sa gu bràth e
Gu togadh fear bho làr i
Nach b’ àirde na speech
Tha rudeigin an dàn dhomh
‘S gun cuidicheadh an tÀgh mi
Bha’ n duine thug à sàs i
Cho làidir ri each”

The Open Door

Well, it’s fare thee well, my true love
The song is in the air
I hear the West calling
See what’s for me there

With the sun I’m leavin’
I’ll be Montana bound
Ain’t no use in grievin’
I’ll show you what I’ve found
Show you what I’ve found.

Yeah, some folks have it easy
At least that’s how it seems
Reach up and pick an apple
Reach up and find a dream

Some travel in the darkness
And rest upon the shade
Some wrestle with their demons
And face them unafraid

We argue for our better selves
We only ask for more
We take the mirror from the shelf
And find the open door

Find the open door.

I love you with a fever
I love you with a past
My heart is a keeper
As long as it will last

As long as it will last
I’ll tell you what I know
We walk this road together
And we walk this road alone